Kapsalon Chic te Roeselare en Torhout
Contact Afspraak

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens: 

Kapsalon Chic bis BV
Ardooisesteenweg 116
8800 Roeselare
+32 051 20 46 63
BE 0818 918 639

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Kapsalon Chic bis, een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te Ardooisesteenweg 116, 8800 Roeselare, BTW BE 0818 918 639< (hierna 'Kapsalon Chic') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.kapsalonchic.be houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kapsalon Chic aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kapsalon Chic niet. Kapsalon Chic is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kapsalon Chic is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kapsalon Chic. Kapsalon Chic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kiest op de website een product of cadeaubon en plaatst het in het winkelwagentje. De Klant biedt geeft zijn contactgegevens en leveringsgegevens in en kiest een betaalmethode zoals kredietkaart of domiciliëring.

De producten die via deze e-commerce website van worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Kapsalon Chic.

Kapsalon Chic is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Indien de klant een abonnement wil stopzeggen moet dit steeds via de website gebeuren. De domiciliëring stopzetten via de bank is niet voldoende.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

De goederen worden geleverd door eigen leveringsdienst of door transporteur DPD.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel in België geleverd.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling van het abonnenment en daarna volgt een levering overeenkomstig het gekozen abonnement.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Kapsalon Chic.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Kapsalon Chic was geboden. 

Artikel 5(b): Duur van de overeenkomst

De looptijd van het abonnement is 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De abonnementen moeten minstens 30 dagen voor de aanvang van een nieuwe termijn worden opgezegd.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kapsalon Chic. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kapsalon Chic te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kapsalon Chic.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.". 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kapsalon Chic hiervan via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail, zoals vermeldt op de website) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kapsalon Chic heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kapsalon Chic bis BV, Ardooisesteenweg 116, 8800 Roeselare of aan de door Kapsalon Chic aangeduide transporteur.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kapsalon Chic zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kapsalon Chic alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kapsalon Chic op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kapsalon Chic wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kapsalon Chic geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Kapsalon Chic betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

•    dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst 
•    de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kapsalon Chic geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
•    de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
•    de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
•    de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
•    de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 8: Garantie en Retour

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie en retour, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst om een retourlabel te bekomen waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Kapsalon Chic.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kapsalon Chic zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Drank en voedingswaren die reeds werden geopend kunnen enkel geretourneerd en/of vervangen worden mits uitdrukkelijke toestemming van de klantendienst van Kapsalon Chic.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Kapsalon Chic is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 20 46 63, via e-mail op roeselare@kapsalonchic.be of per post op het volgende adres Ardooisesteenweg 116, 8800 Roeselare. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kapsalon Chic beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Kapsalon Chic zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Zie Privacy Statement

Artikel 12: Gebruik van cookies

Zie Cookie Statement

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Kapsalon Chic om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kapsalon Chic. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Kapsalon Chic kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oostende bevoegd. 


 

Een moment van welzijn voor u en uw haar

Wij maken gebruik van cookies

De website van Kapsalon Chic maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het! Meer informatie